Agenda Algemene Leden Vergadering 13 maart 2018

 

Aanvang vergadering: 19.30 in de CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert

 1. Opening (Bonne de Boer)
 2. Ingekomen stukken (Fokke Dijkstra)
 3. Vaststellen agenda
 4. Mededelingen / Ledenwerving
 5. Bestuursverkiezing.
  Voorstel: toevoegen Anja Linker-van Wijk en Barbara Postema-Korringa als bestuursleden.
  Volgens rooster van aftreden: Ynze Faber, Sytske Everink en Fokke Dijkstra. Allen zijn ze herkiesbaar
  (Ynze blijft penningmeester, Fokke wordt secretaris)
 6. Notulen jaarvergadering 2017 (Fokke Dijkstra)
 7. Jaarverslag secretaris 2017 (Bonne de Boer)
 8. Jaarverslag penningmeester 2017 en begroting 2018 (Ynze Faber)
 9. Verslag kascommissie (heren J. Engels en F. van Lelyveld)
 10. Benoeming leden van de kascommissie
 11. Verplaatsing Poiesz Supermarkt centrum Tolbert, het laatste nieuws
 12. Rondvraag en sluiting (ca. 20.30 uur)
 13. Pauze 15 minutenNa de pauze wordt een muzikaal optreden verzorgd door de Tolberter

BERT SOLO

Dit zal duren tot ca. 22.30 uur en de toegang is GRATIS, ook niet-leden zijn van harte welkom!

Uw aller aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld!