Nieuws

bankjes1Op verzoek van de Plaatselijke Commissie van de kerk in Tolbert, is Oldebert, vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, een aktie gestart om de bij de kerk op het pleintje in het centrum aanwezige bankjes, het startpunt van het Tolberter Tochtje en een fietsknooppunt, weer in een goede staat te brengen.
Het betreft hier 4 bankjes, 1 bankje in 1996 geschonken door Oldebert aan de bevolking van Tolbert bij haar 75 jarig bestaan en 3 bankjes die eigendom zijn van de gemeente Leek.
Oldebert heeft een verzoek om een bijdrage aan het Coöperatiefonds van de RABO bank gedaan, op dit verzoek is door de RABO bank positief gereageerd. Daarnaast leveren de gemeente Leek, de plaatselijke commissie van de kerk in Tolbert en Oldebert een bijdrage, om het geheel mogelijk te maken.bankjes2
Een bewijs dat met participatie van verschillende partijen er veel mogelijk is.

Wij zijn de RABO bank, de gemeente Leek en de plaatselijke commissie van de kerk in Tolbert zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan het initiatief, om de bankjes weer in goede staat te brengen.
De werkzaamheden zullen na de vakantieperiode worden uitgevoerd, door Wander Schilders uit Tolbert.

Inzake het vervallen van de bushalte Bousemalaan, is er een update, dat mogelijk de halte terugkomt.

Tijdens de informatiebijeenkomst over het HOV-project in Leek op 13 mei 2014 is toegezegd nog de nodige informatie over dit project te verstrekken.
Inmiddels is deze informatie op de website van de gemeente Leek gezet.
Middels bijgevoegde link is deze informatie op te roepen: 

https://leek.nl/actueel/projecten/verbeteren-busverbindingen.html

 

IMG 8527Op vrijdag 11 april 2014 j.l. was het feest rond de Hoofdstraat 27 te Tolbert, want toen werd de CazemierBoerderij door de Commissaris van de Koning de heer Max van den Berg officieel geopend. Ruim vier jaar na de verwerving van dit Rijksmonument kan Stichting Oudheidkamer Fredewalda, met trots laten zien hoe goed de restauratie en herinrichting is geslaagd. Er staat een prachtig monumentaal gebouw, dat multifunctioneel gebruikt wordt en voorzien is van de modernste communicatiemiddelen.

Ook Oldebert maakt gebruik van het Dorpshuis, die nu in de CazemierBoerderij is gevestigd en zal de maandelijkse bestuursvergaderingen aldaar gaan houden. Verder zijn in de toekomst andere evenementen en de jaarlijkse ledenvergaderingdoor Oldebert daar te organiseren.
Diverse andere verenigingen/stichtingen maken ook gebruik van de prachtige ruimtes en voorzieningen (De Woldhoorn, de biljartvereniging etc.).

12Bijzonderheid was de Koninklijke onderscheiding, die Simon Riepma mocht ontvangen uit handen van burgemeester Hoekstra van de Gemeente Leek. Na de
Tolberter erepenning in januari j.l. (initiatief van Oldebert) viel hem terecht deze onderscheiding ten deel.
Zie verder voor meer impressies en foto's: www.fredewaldaboerderij.nl en www.fredewalda.nl

 

Ook Oldebert maakt gebruik van het Dorpshuis, die nu in de CazemierBoerderij is

gevestigd en zal de maandelijkse bestuursvergaderingen aldaar gaan houden.

Verder zijn in de toekomst andere evenementen en de jaarlijkse ledenvergadering

door Oldebert daar te organiseren.

Diverse andere verenigingen/stichtingen maken ook gebruik van de prachtige ruimtes en voorzieningen (De Woldhoorn, de biljartvereniging etc.).

 

Bijzonderheid was de Koninklijke onderscheiding, die Simon Riepma mocht ontvangen uit handen van burgemeester Hoekstra van de Gemeente Leek. Na de

Tolberter erepenning in januari j.l. (initiatief van Oldebert) viel hem terecht deze onderscheiding ten deel.

Zie verder voor meer impressies en foto’s:

www.fredewaldaboerderij.nl

www.fredewalda.nl