Agenda Jaarvergadering 23 Maart 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Aanvang vergadering: 19.30 in de CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert

 1. Opening (Bonne de Boer)
 2. Ingekomen stukken (Fokke Dijkstra)
 3. Vaststellen agenda
 4. Mededelingen / Ledenwerving
 5. Bestuursverkiezing. Volgens rooster van aftreden, geen verkiezingen
 6. Notulen jaarvergadering 2019 (Fokke Dijkstra)
 7. Jaarverslag secretaris 2019 (Fokke Dijkstra)
 8. Jaarverslag penningmeester 2019 en begroting 2020 (Ynze Faber)
 9. Verslag kascommissie (Dhr. Jur Engels en mevr. Lineke van Baarsen, reserve is Dhr. Siemon Riepma)
 10. Benoeming leden van de kascommissie
 11. Laatste ontwikkelingen Tolbert, met o.a. laatste stand van zaken nieuwbouw Poiesz
 12. Rondvraag en sluiting (ca. 20.30/20.45 uur) Dan ca. 15-20 minuten pauze
 13. . Vanaf ca. 21.00 uur: Noaproaten / Netwerk Tolbert / wat verder ons dorp aangaat

Uw aller aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld!

De notulen jaarvergadering 2019, het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 kunt u vinden op de downloads pagina.