Het ontwikkelen van een dorpsvisie is een project voor de lange adem. Sinds 2002 zijn er diverse initiatieven geweest om tot een visie te komen voor de ontwikkeling van Tolbert of een deel van het dorp. In 2008 is het dan eindelijk zover: binnen het kader van de intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden wordt de mogelijkheid geboden voor de ontwikkeling van een dorpsvisie. In samenwerking met de Vereniging Groninger Dorpen wordt de dorpsvisie opgesteld met behulp van onder andere de reeds gehouden enquête en de zogenaamde keukentafelgesprekken met de bewoners.

 Op basis van verworven informatie zijn er keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld waarbij Oldebert een rol kan spelen. In hoofdstuk 4 wordt daarvan een overzicht gegeven. Maar eerst de Tolbertvisie:

 TOT hier en niet verder…..

De bewoners zijn Trots Op Tolbert (TOT). Het “Tolbert-gevoel” dat heerst in het dorp geeft een positieve bijdrage aan de identiteit van Tolbert. Het “Tolbert-gevoel” willen we graag versterken bij de bewoners en delen met bezoekers van het dorp, door Tolbert een aantrekkelijke, levendige en veilige dorpskern te geven. Iedereen moet met plezier in het Tolbert wonen of vertoeven en kunnen genieten van een mooi dorp en zijn omgeving. Tolbert moet op een aantrekkelijke en veilige wijze bereikbaar zijn per auto, per fiets, te voet of te paard.

 TOT hier en verder…..

In hoofdstuk 4 worden de prioriteiten weergegeven die van belang worden geacht om bij te dragen aan de Tolbertvisie. Diverse punten zijn reeds door Oldebert aangedragen en overgenomen in de IGS-plannen. Binnen de IGS-plannen wordt in ruwe vorm in hoofdlijnen aangeven waar welke invulling zal plaatsvinden. Oldebert zal op het moment van de uitwerking van de IGS-plannen actief betrokken moeten zijn om de belangen van Tolbert en zijn bewoners te behartigen.

Door van het begin af aan alle bewoners bij het maken van de dorpsvisie betrokken te hebben, wordt de Tolbertvisie breed gedragen. Immers, samen aanpakken zorgt voor een saamhorigheidsgevoel en dat bevordert het tot stand komen van draagvlak binnen de bevolking.

Natuurlijk staan we in Tolbert met beide benen op de grond en zal van de verschillende ideeën eerst de (financiële) haalbaarheid worden getoetst, maar bij de realiseren van de Tolbertvisie zal zelfwerkzaamheid een grote rol moeten spelen.

 TOEKOMST VÓÓR, MAAR OOK DÓÓR TOLBERT

 Mocht u na het lezen van de dorpsvisie vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het bestuur. Zie de contactgegevens op de website.

 De Tolbertvisie is een mooie start, maar bij het realiseren van een visie kunnen we de hulp van iedereen die het dorp een warm hart toedraagt gebruiken. Voelt u zich geroepen en kunt u een steentje bij dragen bij een onderdeel van de visie en van de toekomst van Tolbert, dan verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur.

 De volledige Tolbertvisie kunt u hieronder opvragen en downloaden.