Tijdens het plenaire overleg van de Verenigingen voor Dorpsbelangen met de gemeente Leek kwam het punt: aanleg hoogspanningsleiding ten noorden van de A7 al even ter sprake. Ook in de pers (Dagblad van het Noorden) is een aantal keren hieraan aandacht geschonken.
Bij diverse dorpen, zoals ook Tolbert leeft zorg over de mogelijke aanleg. Het wordt vooral beschouwd als een ernstige ontsiering van het landschap. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook de provincie Groningen de aanleg van de hoogspanningsleiding niet ziet zitten. Provinciale Staten voelen veel meer voor de aanleg van een verbinding van Delfzijl naar de randstad in zee, zoals ook Delfzijl is verbonden is met Noorwegen d.m.v. een kabel over de zeebodem. Daarmee wordt een aanslag op het Groninger landschap voorkomen en worden mogelijkheden geschapen voor het "inloggen" van aan te leggen windmolenparken op zee, die de opgewekte stroom ook zullen moeten afvoeren. Kortom, er wordt ingezet op een vernieuwende, innovatieve oplossing. In opdracht van de provincie wordt op dit moment onderzoek verricht naar de mogelijkheden van deze variant.

Dorpsbelangen Lettelbert heeft de gemeente Leek over dit thema d.m.v. een brief benaderd. Aan de gemeente wordt gevraagd eveneens haar voorkeur uit te spreken voor de "zeebodemvariant" en om contact op te nemen met andere gemeenten, die door de hoogspanningsleiding doorsneden zullen worden, met het verzoek eveneens te kiezen voor de zeebodem, zodat gezamenlijk met de provincie een vuist gemaakt kan worden. Oldebert ondersteunt dit verzoek.