• Aanwezig 21 leden en 4 niet-leden (helaas tegenvallend)
 • voorzitter doet oproep voor ledenwerving
 • Martin Weerd (voorzitter Oldebert) stelt zich NIET herkiesbaar Nieuwe kandidaten hebben zich niet gemeld, maar Martin stelt zich solidair op, om nog een half jaar aan te blijven(ad interim)
  Er wordt een profielschets voorgesteld, staat op de website Graag het bestuur aangeven, wie er eventueel benaderd zou kunnen worden
 • De notulen van 2016 worden doorgenomen en daarna goedgekeurd met als opmerking: aan de Veenderij komen milieuboer en maaiwerkzaamheden gelijktijdig door de Gemeente, Oldebert duikt hier nogmaals in
 • Jaarverslag wordt doorgenomen met als vragen: Cazemier Boerderij moet zijn CazemierBoerderij (aan elkaar)
  Nieuwe spoorwegmonument met leden besproken?, Antw. nee, maar is wel besproken in de Jaarvergadering van 2016
  Brainstormavond, zijn alle verenigingen Tolbert vertegenwoordigd? Antw. volgt
 • Jaarverslag penningmeester worden goedgekeurd met wel de vraag of ze in vervolg meegezonden kunnen worden naar de leden. Wordt overlegd.
  Bedankt worden Dhr. H. Jonkman en Dhr. S. Riepma, die décharge verlenen
 • Verhoging contributie vanaf 2018, € 10,00 bij automatische afschrijving, indien contant dan € 11,00 per jaar. Vergadering unaniem akkoord
 • Benoeming nieuwe kascommissie: Dhr. J. Engels en Dhr. F. van Lelyveld
 • Update over de plannen Poiesz Supermarkt in Tolbert worden besproken
 • Rondvragen: Bousemalaan Leek moet Bousemalaan Tolbert zijn (Oldebert neemt actie); Waarom doet Oldebert niet meer aan social media/Facebook etc.,dit zal worden opgepakt door bestuur; Bankjes in wandelgebieden wordengemist, Oldebert gaat in overleg met wethouder; Bord ”Parkeren Postwagen” te wijzigen in ”Parkeren” (overleg met Louwe Mulder); CO2 opslag in Boerakker?Oldebert gaat dit navragen; aanschaf AED door Novatec, Oldebert gevraagd om mee te denken over publiciteit; Detailhandelsvisie: geen supermarkten op hetterrein Netam/Hofman. Poiesz heeft bezwaar ingediend bij de Gemeente Leek
 • Sluiting met na de pauze een zeer boeiend betoog over ”het weer” door Harma Boer van RTV Noord, die net uit de studio kwam. Einde rond 22.00 uur!