De voorzitter van Oldebert zal namens,vereniging van Dorpsbelangen Oldebert inspreken in de Raadscommissie van woensdag 2 februari 2011.

Aanvang 19.30 uur Gemeentehuis Leek, inzake het middels een ontheffing van het Bestemmingsplan Bedrijvenpark Diepswal, bouwvergunning verlenen door de Gemeente Leek, aan Hummel recycling b.v. voor het bouwen van loods 5.

Het Bestuur heeft aan de bewoners van Zuiderweg, Schoollaantje en Hoogstraatje een flyer bezorgd inzake de enquête die op de Website van Oldebert is geplaatst, over het onderwerp Zuiderweg en mogelijke verkeersmaatregelen.

Tevens werd een formulier overhandigd om zich aan te medelden als lid van Dorpsbelangen VerenigingOldebert.

Het Bestuur van Oldebert stelt u graag in de gelegenheid om mee te denken over een bebouwing van de vrijkomende locatie van het Dorpshuis in Tolbert. De Dorpshuis functie gaat naar de “ Cazemier “ boerderij vermoedelijk medio 2012.

Het punt zullen wij ook agenderen op onze jaarlijkse ledenvergadering op maandag 21 maart 2011 aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis te Tolbert. Op deze ledenvergadering zullen wij de resultaten van de vragenlijst bespreken en afhankelijk van de uitkomsten, in overleg treden met het bestuur van het Dorpshuis, De Gemeente Leek en Wold & Waard.

<KLIK HIER> voor het invullen van de enquete.


Het Bestuur van Oldebert wil graag de mening weten van de aanwonenden van de Zuiderweg en het Schoollaantje, maar ook van andere inwoners van Tolbert, voor het instellen van eenrichtingsverkeer of het afsluiten door middel van een doodlopende weg voor het autoverkeer van de Zuiderweg.

Bij eenrichtingsverkeer bijvoorbeeld zodanig dat er per ( vracht ) auto alleen vanaf de Oldebertweg naar de Zuiderweg kan worden gereden en daarna via de Hoofdstraat naar o.a. de Midwolderweg en vervolgens naar de A7.

Daarmee wordt voorkomen dat er vanaf de Midwolderweg ( vracht ) auto's via de Hoofdstraat en de Zuiderweg naar de Auwemalaan ( als sluiproute ) rijden, wat thans veel gebeurd, onder andere door het gebruik van Navigatiesystemen.
De veiligheid voor o.a. fietsers en wandelaars op de Zuiderweg zal hierdoor veel groter worden.
Bij afsluiting bijvoorbeeld ter plaatse van de Oldebertweg ontstaat een doodlopende weg en zal er helemaal geen sluipverkeer meer optreden en ontstaat er een zeer autoluwe Zuiderweg.

Hiervoor hebben we een aantal stellingen opgesteld. <KLIK Hier> voor het beantwoorden van de stellingen.

Wij zullen het punt agenderen op onze jaarlijkse vergadering op maandag 21 maart 2011 aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis te Tolbert.

Op deze vergadering zullen wij de resultaten bespreken en afhankelijk van de uitkomsten , een officieel verzoek gaan indienen bij de Gemeente Leek voor het instellen van het eenrichtingsverkeer / doodlopend maken voor autoverkeer van de Zuiderweg.

Het college van B&W van de Gemeente Leek wil graag weten hoe haar inwoners aankijken tegen de aankomende bezuinigingen. In totaal moet de gemeente in vier jaar een bedrag van twee miljoen bezuinigen. Dat lukt niet zonder pijnlijke maatregelen.
De krant " Keuzes voor de toekomst in de Gemeente Leek ", in de december 2010 door de Gemeente Leek huis – aan - huis verspreid, fungeert als leidraad bij de bezuinigingsvoorstellen.

In deze krant is in grote lijnen vermeld welke gemeente Leek wil zijn.

Bezuinigingen vragen om draagvlak en betrokkenheid van burgers, buurten, bedrijven en verenigingen. Naast de dorpsbezoeken biedt de website van de Gemeente Leek mogelijkheden om mee te denken en te komen met keuzes waar de gemeente nog niet aan heeft gedacht.

Inwoners kunnen van 1 februari t/m 31 maart via de website hun mening geven over de bezuinigingsvoorstellen. Hiervoor zal op de website van de Gemeente Leek de lijst met bezuinigingsvoorstellen geplaatst worden, waarbij inwoners kunnen aangeven of ze het hiermee eens of oneens zijn of dat ze een neutraal standpunt innemen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om eigen onderwerpen/suggesties aan te dragen, mits deze gerelateerd zijn aan de bezuinigingen.
Het is belangrijk de komende de tijd de aankondigingen in de Midweek en op de website van de Gemeente Leek goed in de gaten te houden.

Zoals aangekondigd in de eerder genoemde krant komen de leden van het College op bezoek in de dorpen om informatie te geven over de voorgenomen bezuinigingen.

De bijeenkomst in Tolbert zal worden gehouden op :

dinsdag 15 februari 2011 aanvang 19.15 uur Dorphuis Tolbert

aanwezig namens het college dhr. B.C. Hoekstra

Globale invulling van de avond:

19.15 uur ontvangst met koffie/thee koek
19.30 uur kort welkom en opening door collegelid dat contactpersoon is voor het dorp
19.35 uur discussie inwoners/collegeleden o.l.v. Voorzitter dorpsvereniging Oldebert
21.30 uur afronding door collegelid: samenvatting conclusies, wat doen we met reacties

De avonden worden in één (of meerdere) paginagrote advertentie aangekondigd in de Midweek.
Hierin wordt ook een aanmeldformulier opgenomen, dat mensen in kunnen sturen met daarin een tabel waarin men drie voorkeuren aan kan geven waar men niet op moet bezuinigen en drie voorkeuren waar men wel op moet bezuinigen. Het aanmeldformulier komt ook op de website.

De voorkeuren worden gebruikt als input voor de dorpsavonden, maar daarover volgt later meer informatie.

Tegelijk met dit traject worden maatschappelijke organisaties per brief geïnformeerd over de voorgenomen bezuinigingen. Een deel van deze organisaties wordt daarnaast uitgenodigd om de bezuinigingsvoorstellen met de portefeuillehouder te bespreken. Naast een inhoudelijke toelichting op de bezuiniging, wordt in het gesprek ook uitgelegd wat de mogelijkheden zijn voor de organisatie om te reageren op dit voorstel.