De Hoofdstraat als 30-kilometerzone, de boerderij Cazemier als nieuwe ontmoetingsplek voor de Tolberters, het verplaatsen van de manege en ontmoedigen van sluipverkeer. Dat zijn een paar  wensen voor Tolbert die in de ogen van de dorpsvereniging een nieuw plan voor de dorpskern nodig maken. Het is een van de belangrijkste voorstellen in de dorpsvisie die de vereniging samen met de inwoners van het dorp heeft opgesteld.

Lees meer...

omroeper

De Oudheidkamer Fredewalda krijgt de beschikking over de boerderij van Cazemier in het centrum van het dorp. De historische vereniging gaat de boerderij na een grondige restauratie gebruiken als dorpsmuseum.

Lees meer...

Tolbert speelt een belangrijke rol met betrekking tot woningbouw en de ontsluitingsweg. Oldebert is betrokken bij het ontwikkelen van IGS.
De afgelopen maanden heeft Oldebert deelgenomen aan diverse werkateliers waarin diverse knelpunten zijn doorgenomen. Daarnaast heeft het bestuur van Oldebert een gesprek gehad met Cor Geluk, die als stedebouwkundige betrokken is bij het IGS. In dit gesprek zijn de ideeën en zienswijzen uitgewisseld in het kader van het IGS. In dit open gesprek zijn onder andere besproken:

  • inbreiden versus uitbreiden: het verplaatsen van bedrijventerreinen voor woningbouw heeft voordelen. Ten eerste hoeft er in eerste instantie niet uitgebreid te worden in landschappelijk waardevolle gebieden en daarnaast zal het zware verkeer verminderen in de bebouwde kom.
  • mogelijkheden om oude kern Tolbert te versterken en te revitaliseren

 

Uit Tolbert komen ideeën naar voren om gedeelten van het gebied in en rond Tolbert te ontwikkelen als een recreatief gebied, met oog voor cultuur- historische aspecten. Hierbij valt te denken aan:

  • het ontsluiten van de Tolbertervaart;
  • in het verlengde hiervan het heropenen van het Leekster hoofddiep;
  • bestaande groene structuren uitbreiden;
  • een betere (fiets)verbinding tussen Tolbert en de omliggende dorpen en landgoed Nienoord realiseren.

De vier gemeenten in Westerkwartier willen de toeristisch-recreatieve sector verder versterken en uitbreiden. Zij ontvangen uit de LEADER-projecten ettelijke miljoenen voor dit doel. Bij het LEADER-project hebben wij een aantal van deze wensen aangemeld.

Kenmerkend voor het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) zijn de vele kilometers houtsingels. Om dit waardevolle cultuurlandschap te behouden moet veel geld worden gestoken in herstel en onderhoud. De provincie Groningen en de gemeenten Leek, Marum en Grootegast stellen de komende drie jaar extra geld beschikbaar, nl. € 630.000. Met dit geld wordt 75 km extra houtsingels in het ZWK opgeknapt en beheerd. Landschapsbeheer Groningen doet de uitvoering. De overheden hopen dat nu ook bedrijven belangstelling krijgen en wellicht willen investeren in het beheren van houtsingels. Daarom gaan provincie en gemeenten onderzoeken of er bijvoorbeeld een fonds opgezet kan worden om het beheer ook voor de toekomst te garanderen.

Meer info: www.provinciegroningen.nl/actueel