Nieuws

De Tolberter Erepenning is in 2006 in het leven geroepen om personen, groepen of instanties te eren die zich inzetten of hebben ingezet voor de Tolberter gemeenschap.
Met de Tolberter Erepenning wil Dorpsvereniging Oldebert deze waardering onderstrepen.
De feestelijke uitreiking van de 5e Erepenning heeft plaatsgevonden op de Nijjoarsvizide van 8 januari 2011 in de Postwagen te Tolbert.

De Tolberter Erepenning is eerder uitgereikt aan:

  • 2007 Greet Atsma
  • 2008 Louwe Mulder
  • 2009 de Stichting Volksvermaken
  • 2010 Nel Cazemier - Minnema.

De Tolberter Erepenning is ontworpen en gemaakt door Jikke Jager, beeldend kunstenares te Midwolde en wordt aangeboden in een prachtig doosje ontworpen en gemaakt door Anneke Ekhart, eveneens beeldend kunstenares te Tolbert, daarnaast wordt ook een bijbehorende oorkonde uitgereikt.

P1160835Dit jaar is de Erepenning uitgereikt aan
Meindert Rozema.

In de jaren 70 was hij voorzitter van de VV Tolbert. Hij was initiatiefnemer en organisator van de bouw van de kantine. Eind jaren 80 en begin jaren 90 was hij bestuurslid bij Oldebert. Daar was hij ondermeer de aanjager van het wijkonderzoek. Dit onderzoek was aanleiding tot het zeer actieve en succesvolle beleid dat Oldebert toen voerde. In 1994 was hij vanuit Oldebert medeoprichter en initiatiefnemer van de stichting Fredewalda. In 1997 werd hij voorzitter van deze stichting, en hij heeft Fredewalda het gezicht en de status gegeven die het nu heeft. Nu nog steeds is Meindert actief binnen de werkgroep die zich bezig houdt met de ontwikkeling van de Cazemier boerderij.

co2

De regering heeft plannen om CO2 in een gasveld op te slaan in Tolbert. Een deel van het gasveld bevindt zich onder de woonwijken van Tolbert (De Linden) en Leek (Nienoordsrand) en strekt zich uit tot Boerakker. Op de tekening is het gasveld zichtbaar als een donkere vlek bij nummer 4.
Oldebert, vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, heeft een enquête via internet gehouden om de mening van de inwoners van Tolbert en omgeving te peilen over de mogelijke CO2 opslag in het gasveld in Tolbert. Via www.oldebert.nl zijn de deelnemers voorafgaand aan de enquête geïnformeerd over de argumenten van voor- en tegenstanders van CO2 opslag.
Binnen één week hebben bijna 300 personen deelgenomen aan de enquête, waarvan 96% inwoners zijn van Tolbert en omgeving.
Uit de resultaten blijkt dat 92% van de deelnemers tegen opslag van CO2 is in het gasveld bij Tolbert. Vooral de onvoorspelbare gevolgen die CO2-opslag met zich mee kan brengen spelen een zeer grote rol bij de keuze. Daarnaast wordt CO2-opslag als niet verantwoord en onveilig voor mens en milieu gezien. Oldebert heeft op 15 december de uitkomsten van de enquête aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Leek.
De enquête zal nog enige tijd actief blijven om iedereen de gelegenheid te geven om zijn of haar mening te geven op www.oldebert.nl

In het najaar van 2010 heeft Rijkswaterstaat markeringen aangebracht op de A-7 tussen Hoogkerk en Groningen. Gedurende de duur van deze werkzaamheden is verlichting aangebracht. Dit is verplicht bij dit soort werkzaamheden.

In 2010 zullen ook nog sleuven gefreest worden om het water beter af te voeren bij die gedeelten van de weg waar nu verkeersborden geplaatst zijn die waarschuwen om bij regen niet harder dan 90 km per uur te rijden.
In 2011 wordt gestart met groot onderhoud van de A-7. De werkzaamheden kunnen uitlopen tot in 2012. Er wordt gebruik gemaakt van geluidsreducerend asfalt.

Geprobeerd wordt om deze werkzaamheden te combineren met het aanpassen van de vluchtstroken voor het busverkeer.

Tijdens het plenaire overleg van de Verenigingen voor Dorpsbelangen met de gemeente Leek kwam het punt: aanleg hoogspanningsleiding ten noorden van de A7 al even ter sprake. Ook in de pers (Dagblad van het Noorden) is een aantal keren hieraan aandacht geschonken.
Bij diverse dorpen, zoals ook Tolbert leeft zorg over de mogelijke aanleg. Het wordt vooral beschouwd als een ernstige ontsiering van het landschap. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook de provincie Groningen de aanleg van de hoogspanningsleiding niet ziet zitten. Provinciale Staten voelen veel meer voor de aanleg van een verbinding van Delfzijl naar de randstad in zee, zoals ook Delfzijl is verbonden is met Noorwegen d.m.v. een kabel over de zeebodem. Daarmee wordt een aanslag op het Groninger landschap voorkomen en worden mogelijkheden geschapen voor het "inloggen" van aan te leggen windmolenparken op zee, die de opgewekte stroom ook zullen moeten afvoeren. Kortom, er wordt ingezet op een vernieuwende, innovatieve oplossing. In opdracht van de provincie wordt op dit moment onderzoek verricht naar de mogelijkheden van deze variant.

Dorpsbelangen Lettelbert heeft de gemeente Leek over dit thema d.m.v. een brief benaderd. Aan de gemeente wordt gevraagd eveneens haar voorkeur uit te spreken voor de "zeebodemvariant" en om contact op te nemen met andere gemeenten, die door de hoogspanningsleiding doorsneden zullen worden, met het verzoek eveneens te kiezen voor de zeebodem, zodat gezamenlijk met de provincie een vuist gemaakt kan worden. Oldebert ondersteunt dit verzoek.

Het ontwikkelen van een dorpsvisie is een project voor de lange adem. Sinds 2002 zijn er diverse initiatieven geweest om tot een visie te komen voor de ontwikkeling van Tolbert of een deel van het dorp. In 2008 is het dan eindelijk zover: binnen het kader van de intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden wordt de mogelijkheid geboden voor de ontwikkeling van een dorpsvisie. In samenwerking met de Vereniging Groninger Dorpen wordt de dorpsvisie opgesteld met behulp van onder andere de reeds gehouden enquête en de zogenaamde keukentafelgesprekken met de bewoners.

 Op basis van verworven informatie zijn er keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld waarbij Oldebert een rol kan spelen. In hoofdstuk 4 wordt daarvan een overzicht gegeven. Maar eerst de Tolbertvisie:

 TOT hier en niet verder…..

De bewoners zijn Trots Op Tolbert (TOT). Het “Tolbert-gevoel” dat heerst in het dorp geeft een positieve bijdrage aan de identiteit van Tolbert. Het “Tolbert-gevoel” willen we graag versterken bij de bewoners en delen met bezoekers van het dorp, door Tolbert een aantrekkelijke, levendige en veilige dorpskern te geven. Iedereen moet met plezier in het Tolbert wonen of vertoeven en kunnen genieten van een mooi dorp en zijn omgeving. Tolbert moet op een aantrekkelijke en veilige wijze bereikbaar zijn per auto, per fiets, te voet of te paard.

 TOT hier en verder…..

In hoofdstuk 4 worden de prioriteiten weergegeven die van belang worden geacht om bij te dragen aan de Tolbertvisie. Diverse punten zijn reeds door Oldebert aangedragen en overgenomen in de IGS-plannen. Binnen de IGS-plannen wordt in ruwe vorm in hoofdlijnen aangeven waar welke invulling zal plaatsvinden. Oldebert zal op het moment van de uitwerking van de IGS-plannen actief betrokken moeten zijn om de belangen van Tolbert en zijn bewoners te behartigen.

Door van het begin af aan alle bewoners bij het maken van de dorpsvisie betrokken te hebben, wordt de Tolbertvisie breed gedragen. Immers, samen aanpakken zorgt voor een saamhorigheidsgevoel en dat bevordert het tot stand komen van draagvlak binnen de bevolking.

Natuurlijk staan we in Tolbert met beide benen op de grond en zal van de verschillende ideeën eerst de (financiële) haalbaarheid worden getoetst, maar bij de realiseren van de Tolbertvisie zal zelfwerkzaamheid een grote rol moeten spelen.

 TOEKOMST VÓÓR, MAAR OOK DÓÓR TOLBERT

 Mocht u na het lezen van de dorpsvisie vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het bestuur. Zie de contactgegevens op de website.

 De Tolbertvisie is een mooie start, maar bij het realiseren van een visie kunnen we de hulp van iedereen die het dorp een warm hart toedraagt gebruiken. Voelt u zich geroepen en kunt u een steentje bij dragen bij een onderdeel van de visie en van de toekomst van Tolbert, dan verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur.

 De volledige Tolbertvisie kunt u hieronder opvragen en downloaden.