Nieuws

In het najaar van 2010 heeft Rijkswaterstaat markeringen aangebracht op de A-7 tussen Hoogkerk en Groningen. Gedurende de duur van deze werkzaamheden is verlichting aangebracht. Dit is verplicht bij dit soort werkzaamheden.

In 2010 zullen ook nog sleuven gefreest worden om het water beter af te voeren bij die gedeelten van de weg waar nu verkeersborden geplaatst zijn die waarschuwen om bij regen niet harder dan 90 km per uur te rijden.
In 2011 wordt gestart met groot onderhoud van de A-7. De werkzaamheden kunnen uitlopen tot in 2012. Er wordt gebruik gemaakt van geluidsreducerend asfalt.

Geprobeerd wordt om deze werkzaamheden te combineren met het aanpassen van de vluchtstroken voor het busverkeer.

Tijdens het plenaire overleg van de Verenigingen voor Dorpsbelangen met de gemeente Leek kwam het punt: aanleg hoogspanningsleiding ten noorden van de A7 al even ter sprake. Ook in de pers (Dagblad van het Noorden) is een aantal keren hieraan aandacht geschonken.
Bij diverse dorpen, zoals ook Tolbert leeft zorg over de mogelijke aanleg. Het wordt vooral beschouwd als een ernstige ontsiering van het landschap. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook de provincie Groningen de aanleg van de hoogspanningsleiding niet ziet zitten. Provinciale Staten voelen veel meer voor de aanleg van een verbinding van Delfzijl naar de randstad in zee, zoals ook Delfzijl is verbonden is met Noorwegen d.m.v. een kabel over de zeebodem. Daarmee wordt een aanslag op het Groninger landschap voorkomen en worden mogelijkheden geschapen voor het "inloggen" van aan te leggen windmolenparken op zee, die de opgewekte stroom ook zullen moeten afvoeren. Kortom, er wordt ingezet op een vernieuwende, innovatieve oplossing. In opdracht van de provincie wordt op dit moment onderzoek verricht naar de mogelijkheden van deze variant.

Dorpsbelangen Lettelbert heeft de gemeente Leek over dit thema d.m.v. een brief benaderd. Aan de gemeente wordt gevraagd eveneens haar voorkeur uit te spreken voor de "zeebodemvariant" en om contact op te nemen met andere gemeenten, die door de hoogspanningsleiding doorsneden zullen worden, met het verzoek eveneens te kiezen voor de zeebodem, zodat gezamenlijk met de provincie een vuist gemaakt kan worden. Oldebert ondersteunt dit verzoek.

Het ontwikkelen van een dorpsvisie is een project voor de lange adem. Sinds 2002 zijn er diverse initiatieven geweest om tot een visie te komen voor de ontwikkeling van Tolbert of een deel van het dorp. In 2008 is het dan eindelijk zover: binnen het kader van de intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden wordt de mogelijkheid geboden voor de ontwikkeling van een dorpsvisie. In samenwerking met de Vereniging Groninger Dorpen wordt de dorpsvisie opgesteld met behulp van onder andere de reeds gehouden enquête en de zogenaamde keukentafelgesprekken met de bewoners.

 Op basis van verworven informatie zijn er keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld waarbij Oldebert een rol kan spelen. In hoofdstuk 4 wordt daarvan een overzicht gegeven. Maar eerst de Tolbertvisie:

 TOT hier en niet verder…..

De bewoners zijn Trots Op Tolbert (TOT). Het “Tolbert-gevoel” dat heerst in het dorp geeft een positieve bijdrage aan de identiteit van Tolbert. Het “Tolbert-gevoel” willen we graag versterken bij de bewoners en delen met bezoekers van het dorp, door Tolbert een aantrekkelijke, levendige en veilige dorpskern te geven. Iedereen moet met plezier in het Tolbert wonen of vertoeven en kunnen genieten van een mooi dorp en zijn omgeving. Tolbert moet op een aantrekkelijke en veilige wijze bereikbaar zijn per auto, per fiets, te voet of te paard.

 TOT hier en verder…..

In hoofdstuk 4 worden de prioriteiten weergegeven die van belang worden geacht om bij te dragen aan de Tolbertvisie. Diverse punten zijn reeds door Oldebert aangedragen en overgenomen in de IGS-plannen. Binnen de IGS-plannen wordt in ruwe vorm in hoofdlijnen aangeven waar welke invulling zal plaatsvinden. Oldebert zal op het moment van de uitwerking van de IGS-plannen actief betrokken moeten zijn om de belangen van Tolbert en zijn bewoners te behartigen.

Door van het begin af aan alle bewoners bij het maken van de dorpsvisie betrokken te hebben, wordt de Tolbertvisie breed gedragen. Immers, samen aanpakken zorgt voor een saamhorigheidsgevoel en dat bevordert het tot stand komen van draagvlak binnen de bevolking.

Natuurlijk staan we in Tolbert met beide benen op de grond en zal van de verschillende ideeën eerst de (financiële) haalbaarheid worden getoetst, maar bij de realiseren van de Tolbertvisie zal zelfwerkzaamheid een grote rol moeten spelen.

 TOEKOMST VÓÓR, MAAR OOK DÓÓR TOLBERT

 Mocht u na het lezen van de dorpsvisie vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het bestuur. Zie de contactgegevens op de website.

 De Tolbertvisie is een mooie start, maar bij het realiseren van een visie kunnen we de hulp van iedereen die het dorp een warm hart toedraagt gebruiken. Voelt u zich geroepen en kunt u een steentje bij dragen bij een onderdeel van de visie en van de toekomst van Tolbert, dan verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur.

 De volledige Tolbertvisie kunt u hieronder opvragen en downloaden.

 

De Hoofdstraat als 30-kilometerzone, de boerderij Cazemier als nieuwe ontmoetingsplek voor de Tolberters, het verplaatsen van de manege en ontmoedigen van sluipverkeer. Dat zijn een paar  wensen voor Tolbert die in de ogen van de dorpsvereniging een nieuw plan voor de dorpskern nodig maken. Het is een van de belangrijkste voorstellen in de dorpsvisie die de vereniging samen met de inwoners van het dorp heeft opgesteld.

Lees meer...

omroeper

De Oudheidkamer Fredewalda krijgt de beschikking over de boerderij van Cazemier in het centrum van het dorp. De historische vereniging gaat de boerderij na een grondige restauratie gebruiken als dorpsmuseum.

Lees meer...