Besluit Gemeenteraad van Westerkwartier art. 5 Wvg, gebied Tolbertervaart-Noord te Tolbert

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Burgemeester & wethouders van Westerkwartier maken bekend dat de Gemeenteraad van Westerkwartier ingevolge artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) in zijn vergadering van 13 december 2023 heeft besloten om op basis van artikel 5 juncto artikel 2 Wvg gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn, dit besluit te publiceren en ook overigens te handelen conform de Wvg. Dit is conform het voorstel aan de raad waartoe Burgemeester & wethouders op 19 september 2023 besloten hebben.

Klik hier voor de volledige tekst.

Het gaat hierbij om gronden gelegen in het plangebied Tolbertervaart-Noord te Tolbert, gemeente Westerkwartier. Deze gronden zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met daarbij behorende lijst van percelen met aanduidingen, een en ander naar de stand van de openbare registers van het kadaster per 11 december 2023, en de bij het besluit behorende raadsvoorstel. Deze stukken liggen ter inzage bij de publieksbalie op het gemeentehuis in Zuidhorn, Hooiweg 9, gedurende de op de website vermelde openingstijden.