Dorpsbudget

LogoOB2

Dorpsbudget Tolbert 2021 en 2022

De Gemeente Westerkwartier heeft eind 2021 besloten alle dorpen in haar gemeente een Dorpsbudget te geven, dat  door de plaatselijke dorpsvereniging zal worden beheerd,  voor Tolbert is dit Oldebert, vereniging van dorpsbelangen.

Wat is het dorpsbudget?

Het dorpsbudget is een jaarlijkse subsidie die de mogelijkheid geeft om de leefbaarheid in ons dorp te  vergroten. Oldebert heeft als taak dit budget jaarlijks aan  te vragen en bij toekenning te beheren, maar is ook  verantwoordelijk voor de juiste besteding ervan en legt verantwoording af aan de Gemeente WK. Uiteraard liggen er criteria en voorwaarden aan ten grondslag.  Deze zullen we kort noemen en uitleggen. (Eten en drinken vallen  buiten deze subsidie).

Wie kunnen er subsidie aanvragen aan Oldebert?

 • Verenigingen en stichtingen uit Tolbert;
 • Wijk- en buurtverenigingen uit Tolbert;
 • Alle inwoners van Tolbert, met een initiatief die breed gedragen wordt.

Wie kunnen er subsidie aanvragen aan Oldebert?

 • Het initiatief/evenement mag niet strijdig zijn met de wet of beleid Gemeente;
 • Het initiatief/evenement moet een positieve bijdrage  leveren aan de leefbaarheid (sociaal, fysiek, veiligheid);
 • Het initiatief/evenement mag geen winstoogmerk hebben;
 • Het initiatief/evenement heeft een openbaar karakter en moet breed gedragen worden door een grote groep;
 • Betrokkenen moeten bereid zijn zelf een bijdrage te leveren in de vorm van meedenken en handen uit de mouwen steken;
 • Beschadigingen of vernielingen aan objecten met wijk-/dorpsbudget gerealiseerd, worden niet vergoed;
 • Na indiening van het initiatief/evenement, zal Oldebert de aanvraag beoordelen en zo nodig met de Gemeente overleggen.

Voorbeelden van al gegeven subsidies door Oldebert

 • Het uitbrengen van een Magazine 100 jarig bestaan Oldebert in 2021 en deze huis-aan-huis verspreiden;
 • Financiële bijdrage aan Stichting CazemierBoerderij voor het aanschaffen van een nieuwe beamer, te gebruiken door iedere gebruiker in de boerderij;
 • Bijdrage aan wijkvereniging voor de aanschaf van een AED in de wijk.

Mogelijke initiatieven/evenementen

 • De groenvoorziening in een wijk of buurt die er beroerd bij staat, zelf de handen uit de mouwen steken, maar het inhuren apparatuur kan voor subsidie in aanmerking komen;
 • De productie en verspreiding van dorp- en wijkkranten komen wel voor subsidie in aanmerking.

Toegekend bedrag aan Oldebert 2021 en 2022

Er is nog een subsidiebedrag uit 2021 beschikbaar, nl. € 3.947,00

In juli 2022 te verwachten subsidie aan Tolbert:

Basisbedrag: € 2.500,00, extra € 1,00 per inwoner(momenteel ca. 4.356) maakt totaal dus € 6.856,00.

Momenteel loopt er een subsidieaanvraag van Oldebert zelf voor het verbeteren van ‘Het Tolberter Tochtje’, zijnde het schelpenpad  achterlangs de HJC Manege.

Dit zal in overleg met de Gemeente worden opgepakt.

Subsidie aanvragen

Download het aanvraagformulier en vul deze zo nauwkeurig mogelijk en volledig in, zodat we uw initiatief/evenement snel in behandeling kunnen nemen, met in achtneming van ca. 6 weken verwerkingstijd.

Het is dus zaak de subsidie ruim van tevoren aan te vragen.

Heeft u nog vragen over het Dorpsbudget, mail of bel bestuursleden Oldebert: bestuur@oldebert.nl.