Dorpsbudget

LogoOB2

Dorpsbudget Tolbert 2021, 2022, 2023 en 2024

De Gemeente Westerkwartier heeft eind 2021 besloten alle dorpen in haar gemeente een Dorpsbudget te geven, dat  door de plaatselijke dorpsvereniging pro-deo zal worden beheerd,  voor Tolbert is dit Oldebert, vereniging van dorpsbelangen.

Het zou natuurlijk heel mooi zijn dat de aanvrager(s) voor een bijdrage uit het Dorpsbudget, als zij nog geen lid zijn van Oldebert, zich aanmelden als lid. Dat kan via  Lidmaatschap – Oldebert.

Wat is het dorpsbudget?

Het dorpsbudget is een jaarlijkse subsidie die de mogelijkheid geeft om de leefbaarheid in ons dorp te  vergroten. Oldebert heeft als taak dit budget jaarlijks aan  te vragen en bij toekenning te beheren, maar is ook  verantwoordelijk voor de juiste besteding ervan en legt verantwoording af aan de Gemeente WK. Uiteraard liggen er criteria en voorwaarden aan ten grondslag.  Deze zullen we kort noemen en uitleggen. (Eten en drinken vallen bijvoorbeeld  buiten deze subsidie).

Wie kunnen er subsidie aanvragen aan Oldebert?

 • Verenigingen en stichtingen uit Tolbert;
 • Wijk- en buurtverenigingen uit Tolbert;
 • Alle inwoners van Tolbert, met een initiatief dat breed gedragen wordt.

Voorwaarden voor de aanvraag van de subsidie

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier, voorzien van bijlagen.
 • Het initiatief/evenement mag niet strijdig zijn met de wet of beleid Gemeente;
 • Het initiatief/evenement moet een positieve bijdrage  leveren aan de leefbaarheid (sociaal, fysiek, veiligheid);
 • Het initiatief/evenement mag geen winstoogmerk hebben;
 • Het initiatief/evenement heeft een openbaar karakter en moet breed gedragen worden door een groep;
 • Betrokkenen moeten bereid zijn zelf een bijdrage te leveren in de vorm van meedenken en handen uit de mouwen steken;
 • Beschadigingen of vernielingen aan objecten met wijk-/dorpsbudget gerealiseerd, worden niet vergoed;
 • Na indiening van het initiatief/evenement, zal Oldebert de aanvraag beoordelen en zo nodig met de Gemeente overleggen;
 • Een bijdrage voor eten en drinken is niet mogelijk.

Voorbeelden van al gegeven subsidies door Oldebert

 • Het uitbrengen van een Magazine 100 jarig bestaan Oldebert in 2021 en deze huis-aan-huis verspreiden;
 • Financiële bijdrage aan Stichting CazemierBoerderij voor het aanschaffen van een nieuwe beamer, te gebruiken door iedere gebruiker in de boerderij;
 • Bijdrage voor de aanschaf van een AED in de wijk;
 • Huurmiddelen voor een buurtbarbecue in verschillende wijken;
 • Presentatiescherm in de CazemierBoerderij;
 • Route bordjes naar Dorpshuis/ CazemierBoerderij.

Mogelijke initiatieven/evenementen

 • De groenvoorziening in een wijk of buurt die er beroerd bij staat, zelf de handen uit de mouwen steken, maar ook het inhuren van apparatuur hiervoor kan voor subsidie in aanmerking komen;
 • De productie en verspreiding van dorps- en wijkkranten komen voor subsidie in aanmerking.

Subsidie aanvragen

Download het aanvraagformulier en vul deze zo nauwkeurig mogelijk en volledig in, zodat we uw initiatief/evenement snel in behandeling kunnen nemen, met in achtneming van ca. 6 weken verwerkingstijd.

Subsidie dient voor de realisatie/ uitvoering te worden aangevraagd.

Het is dus zaak de subsidie ruim van tevoren aan te vragen.

Download onderstaand document voor de criteria, voorwaarden en weigeringsgronden:

Heeft u nog vragen over het Dorpsbudget, mail of bel bestuursleden Oldebert: bestuur@oldebert.nl.

Handboek Dorpsbudget

Presentatie Over Subsidiemogelijkheden